61 610 03 73 biuro@mg-media.pl Św. Jerzego 22, Poznań 8:00 - 16:00 Pon - Pt

Sklep

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i składania zamówień w sklepie internetowym od MGmedia Marcin Gramza, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 22, 61-546 Poznań, NIP: 777 303 78 13, wpisanej do rejestru CEIDG.
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  a) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna, która dokonała lub zamierza złożyć zamówienie lub dokonać zakupu w sklepie internetowym. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca. Sklep nie jest przeznaczony dla konsumentów w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu cywilnego.;
  b) Sprzedawca – MGmedia Marcin Gramza, z siedzibą przy ul. Świętego Jerzego 22, 61-546 Poznań, NIP: 777 303 78 13;
  c) Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę;
  d) Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży za pomocą sieci Internet gadżety i materiały reklamowe. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów lub wyrobów personalizowanych na indywidualne zamówienie Klienta (dalej: Produktów personalizowanych).
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej Sklepu, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy, poprzez chat udostępniony na stronie internetowej Sklepu, w drodze telefonicznej oraz innej elektronicznej formie kontaktu (narzędzia marketingu internetowego).
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@mg-media.pl
 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę. Odpowiedzi na wiadomości e-mail Klientów, kontakt telefoniczny oraz kontakt innymi kanałami komunikacyjnymi ze Sprzedawcą oraz realizacja złożonych zamówień dokonywana jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:00.

§ 2 Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie poprzez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  a) posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  b) posiadać dostęp do poczty elektronicznej;
  c) korzystać z przeglądarki internetowej
  d) korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768;
  e) włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci Konta Użytkownika, Formularza zamówienia i Newslettera. Za świadczenie tych usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 3. Aby skorzystać z Formularza zamówienia Klient wybiera interesujący go produkt, ilość sztuk produktu oraz może wybrać typ/rodzaj/miejsce i liczbę miejsc personalizacji. Następnie klient może dodać swój własny plik za pomocą przycisku „dodaj plik”/”dodaj wybrane pliki”
 4. Naciśnięcie przycisku „dodaj do koszyka” powoduje dodanie wybranego produktu do Koszyka. Po dodaniu produktu do Koszyka Klient może przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.
 5. Klient może dodać plik, który stanowić będzie podstawę do przygotowania wizualizacji znakowania (personalizacji) produktu. Chcąc przesłać Sprzedawcy własny projekt nadruku należy w pierwszej kolejności wyszukać interesujący nas produkt. Jeśli ten oferuje możliwość zadruku, na karcie produktu pojawi się dodatkowa zakładka o nazwie „Pobierz makiety” w której umieszczone zostanie archiwum plików w formacie .rar zawierające wszystkie makiety dostępne dla danego produktu. Po rozpakowaniu archiwum na dysku komputera wyświetlone zostaną dostępne dla niego makiety, pogrupowane w foldery zawierające konkretne rodzaje makiet – zależnie od formatu końcowego (np. dla wizytówek klasycznych po rozpakowaniu wyświetlone zostaną foldery 90×50 oraz 85×55 reprezentujące dostępne formaty tychże wizytówek).
 6. W każdym podfolderze odpowiednim dla danego formatu znajdują się dwa pliki zawierające makiety – plik w formacie .cdr zawierający komplet informacji o zadruku oraz plik w formacie .pdf zawierający podgląd wydruku. Plik edycyjny .cdr powinien zostać przygotowany zgodnie ze standardami druku oraz specyfikacją określoną w regulaminie sklepu. Dodatkowo zawiera on wskazania oraz restrykcje właściwe dla danego typu produktów, umieszczone zawsze w lewej górnej części edytowanego pliku. Dokument PDF poza podglądem druku pełni także funkcje proofa cyfrowego stanowiąc ostateczne potwierdzenie zamówienia w widocznej w nim postaci.
 7. Aby skorzystać z Konta Użytkownika Klient zobowiązany jest do podania danych przedsiębiorstwa określonych w formularzu rejestracji, a w szczególności: imienia, nazwiska, nazwy prowadzonej działalności gospodarczej, numeru NIP, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, numeru telefonu i adresu e-mail. Warunkiem założenia Konta Użytkownika jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności.
 8. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta użytkownika i Newsletteru wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy.

§ 3 Zawieranie umów

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Ceny produktów w Sklepie przedstawione zostały w postaci gradacji cen, w zależności od liczby zamawianych produktów różni się cena jednego produktu.
 4. Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego przybliżonego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 5. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Klientów posiadających Konto Użytkownika, którzy podali wszystkie wymagane dane przedsiębiorstwa.
 6. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia lub w drodze wiadomości e-mail. Zamówienia mogą być również składane drogą telefoniczną pod numerem  61 610 03 73.
 7. Rabaty i promocje określone na stronie internetowej Sklepu obowiązują jedynie w przypadku dokonania złożenia zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu. Sprzedawca może uwzględnić rabaty i promocje, w drodze odrębnych ustaleń z Klientem, również w przypadku zamawiania produktów w sposób inny niż wskazany powyżej.
 8. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie. Na karcie produktu Klient ma możliwość wybrać ilość produktów, wybrać opcje dotyczące znakowania,
  oraz wgrać pliki stanowiące podstawę znakowania. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient wybiera interesujące go produkty poprzez kliknięcie przycisku
  “Dodaj do koszyka”.
 9. Następnie Klient klika przycisk „Zobacz koszyk”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu.
 10. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “ Przejdź do kasy” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 11. Kliknięcie przycisku “Przejdź do kasy” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Treść umowy sprzedaży zawieranej w drodze wiadomości e-mail lub telefonicznie ustalana zostaje wskutek wymiany wiadomości przez Strony umowy.
 13. Do zawarcia umowy sprzedaży w każdym przypadku dochodzi z momentem potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji oraz odmowy jego realizacji w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, wybrana zostanie niewłaściwa liczba produktów do zakupu (mniejsza od określonej w Sklepie liczby minimalnej), w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, błędnie wybranej przez Klienta techniki znakowania, niespełnienia warunków płatności lub zadłużenia Klienta.
 15. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z Klientem w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
 16. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 17. Aktualne promocje cenowe produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce “Promocje”.
 18. Sprzedawca może udzielać Klientom rabatów. Rabaty i promocje nie sumują się. Rabaty nie przysługują od produktów znajdujących się w zakładce “Promocje”.

§ 4 Zamówienia z personalizacją (wyroby personalizowane)

 1. Klient może, zlecić Sprzedawcy znakowanie lub wykonanie nadruku na zakupionym Produkcie.
 2. Informacje dotyczące możliwości znakowania produktu oraz charakterystyki poszczególnych technik znajdują się na stronie internetowej Sklepu w https://mg-media.pl/sklep/jak-przygotowac-pliki/ (do dorobienia – opisy poszczególnych technik)
 3. Do zamówienia produktu ze znakowaniem stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia §3.
 4. W celu zamówienia produktu na zamówienie, Klient zamawia poprzez Sklep lub w wiadomości e-mail wybrane produkty podlegające znakowaniu.
 5. Podczas zamawiania produktów znakowanych lub z nadrukiem niezbędne jest podanie (o ile dane te nie zostały podane w Formularzu Zamówienia): symbolu produktu, zamawianej ilości, informacji o wytycznych znakowania oraz plików dotyczących znakowania (w formacie cdr, eps, pdf, ai), danych osobowych, telefonu kontaktowego, adresu mailowego oraz adresu do wysyłki.
 6. Po otrzymaniu pełnego i prawidłowego zestawu informacji, o których mowa powyżej, Sprzedawca potwierdza zamówienie (przesyłając wiadomość e-mail zawierającą dane dotyczące realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę).
 7. Ze względów technologicznych Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany techniki znakowania produktu po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Zamawiającym.
 8. Sprzedawca wykonuje projekt personalizacji w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Klienta pełnego zestawu informacji, o których mowa w ust. 4, a następnie przesyła w drodze wiadomości e-mail projekt Klientowi do akceptacji. Klientowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w projekcie do momentu przesłania akceptacji do Sprzedawcy. Klient zobowiązany jest do dokonania akceptacji projektu w terminie 3 dni roboczych od daty jego przesłania. W przypadku opóźnienia w terminie akceptacji projektu, wydłużeniu następuje ustalony termin realizacji zamówienia. Po dokonaniu akceptacji Klient nie jest uprawniony do dokonywania zmian w projekcie produktu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe, stylistyczne, ortograficzne, językowe w przesłanych przez Klienta treściach.
 10. Klient zapewnia w dobrej wierze i wg posiadanej wiedzy, że materiały przekazane przez niego do celów związanych ze znakowaniem produktów nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich, a Klient posiada wymagane prawem właściwe i odpowiednie prawo autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych materiałów. Ewentualne roszczenia osób trzech w zakresie powierzonych materiałów w całości obciążają Klienta i zwalniają Sprzedawcę od odpowiedzialności. Klient niezwłocznie pokryje wszelkie koszty poniesione przez Sprzedawcę w związku z roszczeniami podmiotów trzecich, których prawa zostały naruszone.
 11. Klient zapewnia w dobrej wierze i wg posiadanej wiedzy, iż materiały przekazane przez Zamawiającego nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi nieuregulowanymi prawami osób trzecich, a Zamawiający posiada wymagane prawem właściwe i odpowiednie prawo autorskie majątkowe lub licencje do przekazanych materiałów. Ewentualne roszczenia osób trzech w zakresie powierzonych materiałów w całości obciążają Zamawiającego i zwalniają Wykonawcę od odpowiedzialności.

§ 5 Terminy realizacji

 1. Termin realizacji zamówienia liczony jest od daty łącznego otrzymania przez Sprzedawcę:
  a) Akceptacji potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w §6 ust. 1,
  b) Akceptacji projektu (tylko w przypadku projektu znakowanego lub z nadrukiem),
  c) Zaliczki, o której mowa w §6 ust. 2.
 2. Termin realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od stopnia skomplikowania, rodzaju znakowania i wydruku, liczby zamówionych produktów i ich dostępności. Termin realizacji każdorazowo określony zostaje w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.
 3. Czas realizacji może ulec przesunięciu wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. O powyższym Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Klienta. Z tytułu powyższego Klientowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadnego rodzaju roszczenia.

§ 6 Terminy i sposoby płatności

 1. W wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia Sprzedawca przedstawia koszt zamówionego produktu oraz koszty wybranego znakowania lub nadruku, a także koszty dostawy. Cena podana przez Sprzedawcę w w/w wiadomości jest dla Klienta wiążąca.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty zadatku wynoszącego 100% wartości brutto (określonej w wiadomości e-mail wskazanej w ust. 1 powyżej) zamówionych produktów w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy faktury proforma.
 3. Pozostałą do zapłaty kwotę Klient zobowiązany jest uiścić w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia oraz fakturze VAT, najpóźniej do dnia wysyłki zamówionych produktów, chyba, że Strony w indywidualnych zamówieniach postanowią inaczej.
 4. Sklep internetowy udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  a) Przedpłata na rachunek bankowy;
  b) przelewy elektroniczne Przelewy24
  c) Gotówką w siedzibie Sprzedawcy;
 5. Sprzedawca i Sklep mogą, w drodze odrębnych ustaleń, przyjąć inny harmonogram lub sposób płatności za zamawiane produkty.
 6. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.

§ 7 Sposoby i koszty dostawy

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Sklep umożliwia wybór następujących sposobów dostawy:
  a) Przesyłka kurierska;
  b) Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Klient jest powiadamiany w wiadomości e-mail o możliwości odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Odbiór osobisty powinien nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu i zawartości przesyłki zawierającej zamówione produkty. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie ujemne skutki powstałe w wyniku niedopełnienia obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym. Proces reklamacyjny wobec firmy kurierskiej lub poczty trwa do 3 miesięcy, Klient jest powiadamiany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na swój adres e-mail.
 7. Ryzyko przepadku lub uszkodzenia produktów przechodzi na Klienta z chwilą wydania przesyłki pracownikowi Poczty Polskiej, osoby wskazanej przez Klienta do odbioru produktów lub firmy kurierskiej.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość i prawidłowość w dostarczeniu przesyłki z produktami.

§ 8 Reklamacje i zwroty

 1. Klient nie jest uprawniony do zwrotu produktów, które zostały oznakowane lub na których został wykonany nadruk.
 2. Zwracane produkty nie mogą nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, muszą być zwrócone w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Produkty niespełniające wymogów określonych w zdaniu poprzedzającym nie podlegają zwrotowi i nie zostaną przez Sprzedawcę przyjęte. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.
 3. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 4. Klient jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. W przypadku zaistnienia wady fizycznej produktu Klient może zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w następujący sposób:
  a) wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres swojego opiekuna handlowego.
  b) poprzez złożenie ustnego oświadczenia Sprzedawcy, następnie przez niego spisanego.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko lub firmę kupującego;
  b) adres do korespondencji;
  c) dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.);
  d) dokładne oznaczenie reklamowanego towaru;
  e) wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia;
  f) żądanie reklamującego;
  g) datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 8. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa Klienta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany na adres Klienta.
 10. Opinia co do zasadności lub niezasadności reklamacji zostaje przekazana Klientowi w drodze wiadomości e-mail lub przesłana wraz z towarem.
 11. Podstawą reklamacji nie mogą być elementy produktu, które Klient wyraźnie zaakceptował w toku realizacji zamówienia, a w szczególności elementy zaakceptowanego przez Klienta projektu graficznego, błędy rzeczowe, stylistyczne i ortograficzne w projektach.
 12. W razie złożenia reklamacji, niezależnie od rodzaju jej rozpatrzenia, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym czasie, wycofania produktów z oferty Sklepu, zmiany warunków promocji i rabatów, a także zakończenia czasu trwania promocji i rabatów w wybranym przez siebie czasie.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia faktu współpracy z Klientem, przedstawienia oznakowanych lub nadrukowanych produktów oraz logo Klienta w jego materiałach reklamowych (na Stronie internetowej, mediach społecznościowych, w portfolio, materiałach PR) oraz wykorzystania w powyższym zakresie logotypu i firmy Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 5 października 2018 r.